Nauka w szkole

Nauka w szkole Montessori znacznie różni się od nauki w szkołach konwencjonalnych.

W procesie edukacji montessoriańskiej aktywność jest po stronie dziecka. To dziecko planuje swoją pracę, początkowo pod kierownictwem nauczyciela, stopniowo ucząc się sporządzać tygodniowy plan pracy. Dziecko wybiera spośród różnorodnego materiału, decyduje czym się zajmie, ile czasu temu poświęci, czy będzie to robiło samo czy zaprosi kogoś do współpracy. Dziecko realizuje plan, a potem ocenia skutki swojej pracy. Nauczyciel towarzyszy uczniowi, wspiera, zachęca, ale nie przejmuje aktywności. Pracując w ten sposób dzieci zdobywają ogromne poczucie własnej wartości, przekonanie, że są zdolne do uczenia się nowych rzeczy, opanowywania nowych umiejętności, rozwiązywania problemów, stają się niezależne, wyrabiają w sobie samodyscyplinę, z czasem potrafią podejmować decyzje i przyjmować odpowiedzialność za nie, a także dokonywać adekwatnej samooceny.

Organizacja klasy
Dzieci uczą się w klasie trzyrocznikowej – po trzech latach w klasie młodszej, uczeń przechodzi do trzyletniej klasy starszej. Nauka oparta jest przede wszystkim na indywidualnej lub grupowej pracy własnej uczniów (codzienny, trzygodzinny blok). 

 

Klasy wielorocznikowe
Klasy wielorocznikowe dają dzieciom szansę rozwijania umiejętności według własnego tempa, a nie tempa narzuconego przez grupę rówieśników. Program nauczania może być dostosowany indywidualnie do każdego ucznia. Grupa złożona z dzieci w różnym wieku sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń, inspiruje, zapewnia optymalny rozwój społeczny stanowiąc odwzorowanie naturalnego środowiska społecznego. Taka organizacja nauki daje uczniom możliwość przetrenowania różnych ról społecznych. Dzieci młodsze naturalnie czerpią z obecności dzieci starszych, ale ogromną korzyść wynoszą też dzieci starsze. Możliwość pomocy młodszemu koledze, nauczenia go czegoś, co już się umie, buduje osobowość, wzmacnia wiarę we własne siły, budzi wrażliwość na potrzeby innych.  

Pierwszy etap kształcenia to, zgodnie z podstawą programową MEN, czas na wyrównanie różnic rozwojowych  –  nasze klasy trzyrocznikowe i indywidualna praca własna sprzyjają realizacji tego założenia. Nauka w klasach starszych –  w II etapie kształcenia – opiera się również na pracy własnej, ale też na metodzie projektu i indywidualnym planowaniu pracy. Każda klasa prowadzona jest przez dwóch wychowawców – nauczycieli montessoriańskich, w klasach młodszych są to nauczyciele nauczania początkowego, w starszych nauczyciele specjaliści.

 

Motywacja do działania
W szkole Montessori dzieci uczą się działania bez przemocy oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów. W czasie prac projektowych trenują bycie przywódcą, a kiedy indziej bycie członkiem zespołu – to całkowite zaprzeczenie wychowania do bezwzględnej rywalizacji. Dzieci nie są porównywane, oceniane, nagradzane. Podejmują aktywność dla własnej satysfakcji, czerpią radość z własnych osiągnięć, a nie z porażek innych. Szkoła wspiera adekwatną samoocenę uczniów i ich wewnętrzną motywację.

 

Wyposażenie
Każda klasa jest wyposażona w kompletny materiał uporządkowany według tematów oraz stopnia trudności. Materiały są atrakcyjne dla dzieci i zachęcają do eksplorowania; są zaprojektowane tak, aby dziecko mogło samodzielnie sprawdzić, czy poprawnie wykonało zadanie jednocześnie ucząc się niezależności i samodzielności w działaniu. Materiały na poziomie szkoły podstawowej dostarczają wielu abstrakcyjnych pojęć oraz skomplikowanych zagadnień, których oczekują coraz bardziej dociekliwi uczniowie.

Szkoła Podstawowa Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej

ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
 w godz. 7.30 – 17.00

sekretariat:
poniedziałek - piątek
 w godz. 8.15 – 15.30